เปิดตัวโครงการ Happy Work Place สถานที่ทำงานสร้างสุข ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     เปิดตัวโครงการ Happy Work Place สถานที่ทำงานสร้างสุข ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสถานประกอบการร่วมสร้างสถานประกอบการที่ทำงานแล้วมีความสุข
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส.เปิดตัวโครงการ Happy Work Place สถานที่ทำงานสร้างสุข ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน จังหวัดเชียงใหม่ โครงดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างให้เกิดการจุดประกายความคิดของผู้บริหารองค์กรในจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้นำหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วย Happy Work Place ไปใช้ในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความสุข ดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงในอาชีพ ภูมิใจในตัวเอง ให้ความสำคัญต่อองค์กร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สร้างสุขให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ในอดีตผู้ประกอบการเห็นแก่ประโยชน์เชิงธุรกิจ และไม่ได้มองถึงความสุขของบุคลากร หลักการดังกล่าวเพื่อให้เกิดบรรยากาศในองค์กรมีความสุข เนื่องจากบุคลากรต้องใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งอยู่ในที่ทำงาน
ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการเริ่มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานทักษะฝีมือ แรงงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม มีปัญหาการเข้า-ออกของพนักงานสูงขึ้น ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาฝีมือ ประกอบกับหากมีการรวมเป็นประชาคมอาเซียนแรงงานจะมีโอกาสเลือกงานได้เพิ่มขึ้น เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว โครงการ Happy Work Place จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางหนึ่ง
 
15 กันยายน 2554 , 18:03 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่