สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนา สื่อสาร สร้างสรรค์ สัมมนา

  
    สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างพลังสังคม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาหัวข้อ พลังสื่อ พลังสร้างสรรค์ พลังสังคม ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ภายใต้แนวคิดการเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนบริการวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของสถาบันเพื่อเป็นโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสื่อสารมวลชนแก่สังคม และเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถาบันกับสังคม และชุมชน นายคัมภีร์พล สัญญาทิพย์ อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมใน 3 วันเป็นการร้อยเรียงกันในประเด็น การสื่อสาร เริ่มต้นจากเรื่องที่ใกล้ตัว เรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ไปจนถึงการปฏิรูปสื่อ เป็นเวทีที่นักวิชาการ สื่อมวลชนและนักศึกษามีโอกาสได้พูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมอง กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงถึงพัฒนาการด้านการสื่อสาร ที่จะส่งผลต่อการสื่อสารในวันข้างหน้า ครั้งนี้ วิทยากรได้นำความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. มาพูดคุยกันด้วย สำหรับบรรยากาศในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้มีการพูดคุย อภิปรายในหลายมิติ และมีการนำเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
 
16 กันยายน 2554 , 13:08 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่