เอกอัครราชฑูตประจำกระทรวงการต่างประเทศระบุ การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศมีความสำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

  
     นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชฑูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประสานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศระดับพื้นที่ ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กระแสโลกาภิวัตน์มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ทั้งคน การค้าและการบริการ ทุน เทคโนโลยีและความรู้ ซึ่งเป็นกระแสข้ามพรมแดนทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกได้แก่นักลงทุน การค้า การท่องเที่ยวและนักวิชาการที่มีความรู้ ด้านลบคือนักค้ายาเสพติด แรงงานต่างชาติ เป็นต้น ดังนั้นต้องมีการควบคุมอย่างเหมาะสมจึงจะเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศ การประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในสายตาประชาคมโลกได้ เอกอัครราชฑูต ประจำกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวด้วยว่า จุดยืนสำคัญในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง มุ่งเน้นความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ต้องมีความจริงใจต่อกันอย่างมิตรประเทศ บนพื้นฐานของความร่วมมือ อันจะส่งผลถึงการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เห็นว่าจังหวัดต่าง ๆ ที่ออกประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศโดยอาจจะมีผู้ว่าซีอีโอ.นำคณะไปนั้น จำเป็นต้องประสานงานกับเอกอัครราชทูต หรือกงสุลกิตมศักดิ์ ประจำประเทศนั้น ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ในแนวทางเดียวกัน ขณะที่จังหวัดต่าง ๆ ที่ได้ลงนามเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดควรติดตามข้อมูลข่าวสาร กรณีเกิดภัยพิบัติควรมีการส่งสาส์นแสดงความรู้สึก หรือจัดความช่วยเหลือตามศักยภาพด้วย
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่