องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาวิสัยทัศน์เชียงใหม่จัดการตนเอง

  
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สามารถจัดการตนเองได้ในอนาคต นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนาวิสัยทัศน์เชียงใหม่จัดการตนเอง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ โครงการบูรณาการเชียงใหม่จัดการตนเองและสถาบันการจัดการทางสังคม เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีลักษณะเฉพาะ มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญ บางเรื่องจึงต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน หรือ ต้องการจัดการแบบครอบคลุมทุกด้านโดยคนในพื้นที่เอง จึงมีการจัดเวทีเสวนาในวันนี้ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีหากบริหารจัดการตนเองได้ และข้อเสียของการบริหารจัดการโดยส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค โดยมีการเปิดเวทีอภิปราย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวอีกว่า การพูดคุยกันในวันนี้เพื่อต้องการให้เห็นถึงภาพเชียงใหม่ในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า โดยต้องมีการนำแนวคิด การบูรณาการด้านต่างๆ และวิธีการในการบริหารจัดการ ซึ่งจะสามารถส่งผลต่อความพร้อมในการบริหารจัดการตนเองในอนาคต
 
16 กันยายน 2554 , 16:59 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่