กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา Logistics Excellence Training 2011

  
    กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์ ไม่ใช่มองแค่เรื่องการขนส่ง แต่มองรวมถึงการใช้ชีวิต การเป็นสังคม ที่ก่อให้เกิดความต้องการสินค้า ซึ่งเป็นที่มาของระบบโลจิสติกส์ ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า โลจิสติกส์ไม่ได้หมายถึงแค่การขนส่ง แต่หมายถึง การจะทำอย่างไรให้สินค้าหรือบริการไปถึงผู้บริโภคได้ทันเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งการขนส่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และหากมองถึงความเจริญของจังหวัดแล้ว จังหวัดเชียงใหม่มีความเป็นกระบวนการโลจิสติกส์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะมีการขนส่งที่ทันสมัย มีสนามบินนานาชาติเพี่อรองรับคน สินค้า ในการเดินทาง มีการคมนาคมภายในจังหวัดที่สะดวกสบาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อกระบวนการโลจิสติกส์ การเตรียมพร้อมเกี่ยวกับโลจิสติกส์ นอกจากจะครอบคลุมภายในจังหวัด ขยายไปสู่ระดับประเทศ และต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งกระบวนการของโลจิสติกส์จะก่อให้เกิดการเดินทางของสินค้า บริการ ตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ ด้วย
 
17 กันยายน 2554 , 12:53 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่