กลุ่มล้านนา 1 จัดกิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้งาน Creative SMEs Dday

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุนชน และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน Creative SMEs Dday ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ มีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 หรือ กลุ่มล้านนา 1 เข้าร่วม 4 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือ จุดเด่นของแต่ละจังหวัด มีดังนี้ จังหวัดลำปาง มีผ้าทอมือ ไม้แกะสลัก กระดาษสา และเครื่องเคลือบดินเผาเซรามิกส์ ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดลำปาง โดยมีโรงงานกว่า 200 โรงงาน มีเงินเข้าสู่จังหวัด 3,500 ล้านบาทต่อปี ครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 7 ราย จังหวัดลำพูน มีลำไย กระเทียม ผ้าไหม และสินค้าหัตถกรรมที่ประณีต รายได้หลักอยู่ที่การทำเกษตรกรรมลำไย ซึ่งส่งออก ปีละ 5 แสนตัน ไปยังประเทศ จีน อินโดนีเซีย อินเดีย แถบตะวันออกกลาง และเวียดนามซึ่งเป็นตลาดใหม่ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน จำนวน 15 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสินค้าประเภท งา ที่มีคุณภาพที่สุด มีการผลักดันให้เกิดสินค้าเกษตรปลอดภัยในปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นพื้นที่ราบสูง มีชนเผ่าหลายประเภท จึงทำให้เอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่า และใช้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเส้นทางหลักในของการท่องเที่ยวเพื่อเข้าไปสู่พม่า จีน และประเทศอื่นๆ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในหลายเรื่อง ทั้งวัฒนธรรม สถาบันการศึกษา การท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นจุดรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ได้ดี และมีการนำผู้ประกอบการจำนวน 22 ราย มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โครงการพัฒนาเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ ครั้งนี้ เป็นความร่วมกันของหลายภาคส่วน ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ภาคการศึกษาโดยวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้าทั้ง 4 จังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่ม Creative Regional City และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยใช้ทุนทางสังคม ปัญญา เพิ่มมูลค่าทางการค้า การลงทุนของกลุ่มล้านนา 1 ได้อย่างยั่งยืน
 
17 กันยายน 2554 , 13:39 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่