ชุมชนหลิ่งกอก ชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์คลองแม่ข่า

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์คลองแม่ข่า ด้วยการปลูกต้นไม้และปรับสภาพแวดล้อมโดยรอบ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์คลองแม่ข่า ณ คลองแม่ข่า ชุมชนหลิ่งกอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายประยูร ลังกาพินธุ์ เลขานุการชุมชนหลิ่งกอก กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้มีการปลูกต้นไม้ และผันน้ำบริเวณคลองแม่ข่าให้ใสสะอาด พัฒนาคลองแม่ข่าให้เป็นตัวอย่างของชุมชนอื่นๆ หากชุมชนหลิ่งกอกทำได้ผลก็จะทำให้ชุมชนที่คลองแม่ข่าไหลผ่านได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์ด้วย ในอนาคตคาดหวังจะพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมลอยกระทง ไปจนถึงสร้างเป็นตลาดน้ำค้าขายได้ ชุมชนหลิ่งกอกก่อตั้งได้ 2 ปี การพัฒนามีการทำมาเรื่อยๆ แต่ปี้นี้ทำจริงจัง มีการขุดลอก การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทิ้งน้ำเสีย มีการปลูกดอกไม้ ปลูกต้นไม้ที่จะยึดตลิ่งไม่ให้พังทลาย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับการทิ้งขยะ ทำให้น้ำสะอาดเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม คลองแม่ข่าถือเป็นหนึ่งในไชยมงคล 7 ประการของการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่ของพญามังราย คือ มีลำน้ำแม่ข่าไหลโอบเมืองทางด้านตะวันออก และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิงทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่
 
17 กันยายน 2554 , 16:01 น. , อ่าน 1250  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่