เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชน

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ มอบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนสาขาต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนพัฒนาตนเองและให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน
นายณัฐฐชูเดช วิรยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่น ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ กิจกรรมในงานมีการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับรางวัลเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 จำนวน 50 คน ซึ่งนายปรัชญา วรรณวนิก ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อประกาศเกียรติคุณเยาวชนที่มีความสามารถ และเป็นเวทีแสดงความสามารถของเยาวชน ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของเยาวชน
สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่นั้นได้เห็นความสำคัญต่อเด็กและเยาวชน มีการจัดโครงการพัฒนาศูนย์เยาวชนของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วยศูนย์ ICT ชุมชน สนามกีฬาในร่ม และสนามฟุตบอลขนาดเล็กสำหรับเยาวชนได้ใช้ประโยชน์
 
18 กันยายน 2554 , 19:27 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่