สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าวภาษากะเหรี่ยง ภาษาลาหู่ และภาษาม้ง จำนวน 3 อัตรา สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าวภาษากะเหรี่ยง จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม .6 ผู้ประกาศและรายงานข่าวภาษาลาหู่ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ผู้ประกาศและรายงานข่าวภาษาม้ง จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ปฏิบัติงานเป็นผู้ประกาศ อ่านข่าว อ่านบทความ ร่วมจัดรายการต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาท้องถิ่น ได้แก่ ภาษากะเหรี่ยง ภาษาลาหู่ ภาษาม้ง ในการออกอากาศ รวมถึงการแปลเอกสาร ผลิตข่าว บทความและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน ถึง 23 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท และผู้สมัครสามารถเลือกสมัครสอบได้ไม่เกิน 1 ตำแหน่ง หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป สำเนา2.แสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 กันยายน 2554 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ 5.หนังสือรับรองการผ่าน จำนวน 1 ฉบับ และ 6.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไป โดยสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ผู้สมัครต้องเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย โดยมีกำหนดประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 27 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
 
19 กันยายน 2554 , 12:09 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่