กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาบุคลากรหน่วยในภาคเหนือเพื่อหาแนวทางประสานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศระดับพื้นที่

  
     นางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการประสานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศระดับพื้นที่ ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่างประเทศจากหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเหนือร่วมสัมมนา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจต่างประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนและประชาคมโลก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ อันจะส่งผลด้านบวกต่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่างประเทศ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจด้านการต่างประเทศมาเป็นเวลานาน ได้มีการเสริมสร้างความเข้าใจประชาชนและประชาคมโลก จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ประสานแผนการทำงาน นับเนื่องถึงปัจจุบันพบว่าการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศได้ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข้อมูลข่าวสาร การทำงานและเครื่องมือสื่อสารให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และร่วมจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การต่างประเทศ การสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อมูลหลายคน ได้แก่นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชฑูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ บรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การต่างประเทศกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคและระดับพื้นที่ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เรื่องประสบการณ์และแนวทางบูรณาการความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง งานประชาสัมพันธ์จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างไร เป็นต้น
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่