กรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา รับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

  
     กรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา รับฟังความคิดเห็นภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลเสนอรัฐบาลนำไปสู่การกำหนดนโยบายพัฒนาท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา ณ คุ้มพญา รีสอร์ท แอนด์ สปา เซ็นทารา บูติค คอลเลคชั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จากผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ นำไปสู่การสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดในรูปแบบเวทีอภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปสรุปรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน
ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภากล่าวยกตัวอย่างการพัฒนาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต ที่เอกชนได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ออกแสดงสินค้าที่ต่างประเทศ จนกระทั่งภูเก็ตเป็นที่รู้จักระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวตลอดทั้งปี ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสภาพภูมิประเทศ อากาศ ประเพณีวัฒนธรรมล้านนา หากรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว ย่อมสร้างศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่ยากนัก
 
20 กันยายน 2554 , 20:10 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่