อบรมโครงการนำร่องเครือข่ายการผลิตข่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบนร่วมอบรมโครงการนำร่องเครือข่ายการผลิตข่าวกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการนำร่องเครือข่ายการผลิตข่าวในสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ร่วมขยายกลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์ให้เพิ่มขึ้น เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่กิจกรรมออกสู่สาธารณะ
การอบรมดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง นับเป็นจุดเริ่มต้นสร้างเครือข่ายผลิตข่าว ที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้ในระยะยาว
 
20 กันยายน 2554 , 21:31 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่