กรมชลประทานจัดกิจกรรมสื่อสัญจร ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

  
    กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสื่อสัญจรเพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการปรับปรุงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน จัดกิจกรรมสื่อสัญจรเพื่อรับทราบความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการปรับปรุงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีการปรับปรุงพื้นที่โครงการฯ เนื่องจาก ระบบส่งน้ำของโครงการยังไม่สมบูรณ์ บ่อพักน้ำที่มีอยู่เดิมตื้นเขิน การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้ชุมชนขยายตัว เกิดอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำ ทำให้ความต้องการใช้น้ำในปริมาณสูงกว่าน้ำต้นทุนในอ่าง ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 จึงได้ดำเนินการศึกษาพื้นที่ ชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพื้นที่โครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เกษตรกรในพื้นที่ ตัวแทนหน่วยงานราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่บริษัท วาย ดี คอนเซาท์แทน จำกัดและ บริษัท ไทย เอ็นเวอร์รอนเมนท์ จำกัด ด้วย นายวินัย พงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 กล่าวว่า การปรับปรุงโครงการฯ เพื่อตรวจสอบบริเวณระบบส่งน้ำที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพ ดูภาพรวมของลำน้ำสาขา และปัจจัยอื่นที่จะส่งผลต่อภาวะน้ำในพื้นที่ของเกษตรกร ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการฯ ซึ่งต้องรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรมโดยตรง เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่ที่บ้านผาแตก หมู่ที่ 2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญของการชลประทานและการอุปโภค บริโภค ในลุ่มน้ำแม่กวงที่ครอบคลุมคลุม 23 ตำบลในอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมือง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 3 แสนไร่ อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 68 และจังหวัดลำพูน ร้อยละ 32
 
20 กันยายน 2554 , 22:26 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่