เปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 4 ของประเทศ

  
     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 4 ของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานด้านประชาธิปไตย
นายวิฑูรย์ พุ่มหิรัญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้นำเครือข่ายประชาธิปไตย มีศูนย์ประสานความร่วมมือ เป็นสถานที่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประชาธิปไตยได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนจัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ด้านการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนทุกระดับ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาธิปไตยในพื้นที่ มุ่งเน้นที่กลุ่มเยาวชน เพื่อการเติบโตที่กล้าแข็ง
ปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดตั้งศูนย์แล้ว 8 แห่ง ประกอบด้วยศูนย์ระดับเขต 4 แห่งที่จังหวัดอุบลราชธานี เชียงราย สงขลาและพิษณุโลก และศูนย์ระดับจังหวัด คือจังหวัดพะเยา สุราษฎร์ธานี น่าน และเชียงใหม่เป็นแห่งที่ 4 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากมูลนิธิคอนราด อเดนาวส์ ในอนาคตสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีโครงการจะจัดตั้งรัฐสภาประจำจังหวัดด้วย
 
21 กันยายน 2554 , 19:02 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่