ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุม เวทีตลาดนัดความรู้ ปี 2554

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุม กาดนัด ความฮู้ จาว ศูนย์ 10 มีการนำความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนางาน พัฒนาคนและพัฒนาองค์กร ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมเวทีตลาดนัดความรู้ ปี 2554 ณ อาคารโภชนาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีกิจกรรมการบรรยาย เสวนา จัดแสดงนิทรรศการ มีผลงานจัดแสดงทั้งหมด จำนวน 32 เรื่อง ได้แก่ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 8 เรื่อง ผลงานวิจัย จำนวน 13 เรื่อง ภาคีเครือข่าย จำนวน 3 เรื่องและกลุ่มงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นพื้นฐานในการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งต่างจากอดีตที่สนใจแต่ความรู้ที่เป็นทฤษฎี ไม่ได้คิดสร้างสรรค์เอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมขององค์กร นอกจากนี้ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ยังมีเครือข่าย ลีลาศเพื่อสุขภาพ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2548 จนถึงปัจจุบัน นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามแนวคิด 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ โดยเครือข่ายลีลาศเพื่อสุขภาพได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในครั้งนี้ด้วย
 
22 กันยายน 2554 , 11:31 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่