หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนา จับตา คว้าโอกาส ตลาดพม่า

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรพันธมิตร จัดสัมมานาเรื่อง จับตา คว้าโอกาส ตลาดพม่า สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ ชี้ช่องทางและโอกาสของตลาดพม่า รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดสัมมนาเรื่อง จับตา คว้าโอกาส ตลาดพม่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในพื้นที่ชายแดน ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่องทางการตลาด Logistics และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ นางสาวปานจิตต์ พิศวง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐฉานของพม่า มีชายแดนติดกับพม่าใน 5 อำเภอ มีจุดผ่อนปรน 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนช่องทางกิ่วผาวอก อ.เชียงดาวและจุดผ่อนปรนหลักแต่ง อ.เวียงแหง ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการปิดด่านเนื่องจากปัญหาเรื่องความมั่นคง แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างชายแดนไทย กับ พม่า ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุม จับคู่เจรจาการค้า ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อสินค้า การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเร่งพัฒนาบุคลากร และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการค้าชายแดนให้เท่าทันและมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าเสรีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการค้า ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน หรือ AEC สถานการณ์การค้าด้านไทย กับ พม่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มีมูลค่าการค้ากว่า 7.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2553 ร้อยละ 11.6 โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ไทยยังเสียเปรียบดุลการค้าร้อยละ 4.34 ซึ่งไทยขาดดุลการค้ากับพม่ามาโดยตลอด เนื่องจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ดี การขาดดุลการค้ามีอัตราลดลง โดยสินค้าที่ไทยส่งออก ได้แก่ น้ำมันดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนสินค้าที่นำเข้าได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ
 
22 กันยายน 2554 , 16:20 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่