กระทรวงวัฒนธรรม ประชุมความร่วมมือพัฒนาเชียงใหม่สู่เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระดับโลกของ UNESCO

  
    กระทรวงวัฒนธรรม ผลักดัน หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ การเป็นสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมความร่วมมือโครงการพัฒนาเชียงใหม่สู่เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ระดับโลกของ UNESCO โดยมีนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการผลักดันเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทั้งนโยบายเร่งด่วน และนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันล้ำค่า มีการสืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานศิลปหัตถกรรม งานฝีมือ งานศิลปะ งานศิลปินพื้นบ้านที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ในหลายรูปแบบ เช่น ผ้าทอ จักสาน แกะสลัก การทำตุง ทำโคม การทำเครื่องเงิน การฟ้อนเมือง ซึ่งภูมิปัญญาดังกล่าว กลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเชียงใหม่ยังมีการพัฒนารูปแบบของหัตถกรรมและงานฝีมือโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล โครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเตรียมข้อมูลของเมืองเชียงใหม่เพื่อสมัครเข้ารับการประเมินเป็นเครือข่ายสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO ซึ่งจะส่งผลให้โครงการนี้สามารถลุล่วงตามเจตนารมณ์ ในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของ UNESCO อย่างแน่นอน
 
23 กันยายน 2554 , 15:26 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่