เด็กและเยาวชนจากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการอบรม ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

  
     นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายเยาวชน เพื่อการพัฒนาและป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2549 ณ โรงแรมลานนาวิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนจากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดร่วมประชุมจำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีทิศทางและเป้าหมายของชีวิตในอนาคตที่ดีขึ้น ปกป้องและสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ถูกชักนำไปสู่เส้นทางที่ผิดกฎหมายหรือถูกหลอกลวง ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ เข้าใจปัญหายาเสพติด ร่วมแก้ปัญหา ประสานและกระตุ้นให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งแบบยั่งยืน สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตัวแทนของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนากล่าวว่า เด็กปัจจุบันรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งไม่ดีและได้มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตามต้องการชักชวนเพื่อน ๆ ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย ปัจจุบันสังคมไทย กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและมีแนวโน้มว่าจะกลับมาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยการนำเอายาเสพติดทั้งชนิดที่มีอยู่เดิม และยาเสพติดชนิดใหม่ เข้ามาแพร่ระบาดด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับค่านิยม ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เด็กเร่ร่อน อำเภอชายแดนเป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อปัญหายาเสพติด เพราะมีพื้นที่ติดชายแดน มีช่องทางขน เป็นทั้งแหล่งพัก แหล่งผลิตและทางผ่านของยาเสพติด จำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่