รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจพื้นที่ทำแก้มลิงรองรับน้ำ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เร่งสำรวจพื้นที่ทำแก้มลิงรองรับน้ำ ขณะเดียวกันให้เทศบาลนครเชียงใหม่สำรวจความเป็นไปได้ในการทำพนังกั้นน้ำในเขตเศรษฐกิจ
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้นำแผนโครงการของปี 2548 มาทบทวนและขยายผล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานกรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำรวจบูรณาการลุ่มน้ำในจังหวัดว่ามีแม่น้ำกี่สาย และจะกำหนดพื้นที่ใดทำแก้มลิง รองรับน้ำ โดยให้ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ครั้งน้ำท่วมปี 2548 เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้มอบหมายให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำพนังกั้นริมตลิ่งแม่น้ำปิงสองฝั่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ระยะทางรวม 22 กิโลเมตร ซึ่งเดิมนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เสนอให้ทำระบบไฮโดรลิค ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณมากถึงหมื่นล้านบาทว่า งบประมาณดังกล่าวจำนวนมาก หากจะทำแบบคอนกรีตความสูงเมตรครึ่งตลอดระยะทางหรือผสมผสานทั้งสองแบบ เพื่อช่วยไม่ให้น้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ให้กรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมพิจารณาและศึกษางบประมาณนำเสนอ ซึ่งในวันพุธที่จะถึงนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการบูรณาการ 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ
 
2 ตุลาคม 2554 , 15:36 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่