กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประชุมจังหวัดภาคเหนือเพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ เตรียมผลักดันให้การออกกำลังกายและกีฬาเป็นยุทธศาสตร์หลักของท้องถิ่นและจังหวัด

  
     นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพระดับจังหวัดระยะที่ 2 ณ โรงแรมรอยัลเพนนินซูลา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำแผนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาสำหรับแนวคิด กีฬาเพื่อทุกคน ทุกคนเพื่อกีฬา Sport for All ………All for Sport เพื่อสร้าง กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้การออกกำลังกายและกีฬาอย่างยั่งยืน อันจะก่อให้เป็นวิถีชีวิตของคนและชุมชน ทั้งนี้กรทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดให้การพัฒนาทางด้านการกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติที่มีบทบาทสำคัญ และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มอนุภูมิภาค 4 กลุ่ม เพื่อเป็นการยกร่างแผน โครงการ กิจกรรม การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในระดับจังหวัด ท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในระดับจังหวัด และท้องถิ่น มากำหนดเป็นกรอบแผนงาน โครงการและกรอบงบประมาณในแผนยุทธศาสตร์หลัก อีกทั้งผลักดันให้การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นนโยบายถาวรของท้องถิ่นและจังหวัดทั่วประเทศต่อไป จากการสำรวจพบว่าขณะนี้มีสนามกีฬา 7 แสน 8 หมื่นสนามทั่วประเทศ ซึ่งบางแห่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ อีกทั้งท้องถิ่นไม่มีแผนบำรุงรักษาเท่าที่ควร ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาจะส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาที่มีให้เต็มที่ และส่งเสริมประชาชนเล่นกีฬาให้เป็นปกติของชีวิตประจำวัน
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่