คณะอนุกรรมการอนุมัติให้โรงสีในเชียงใหม่ 7 แห่งเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว

  
     คณะอนุกรรมการอนุมัติให้โรงสีในเชียงใหม่ 7 แห่งเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายรัฐบาล โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
นางนิยดา หมื่นอนันต์ หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้มีมติอนุมัติกรอบการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2544/2555 เป้าหมายไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำทั้งโครงการ ไม่จำกัดปริมาณข้าวเปลือกของเกษตรกร ระยะเวลารับจำนำวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555 และภาคใต้ 1 กุมภาพันธ์-31 กรกฎาคม 2555 ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือนถัดจากเดือนรับจำนำ กำหนดราคารับจำนำ ณ ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 โดยจะรับจำนำเฉพาะใบประทวนเท่านั้น กรณีต้องรับจำนำยุ้งฉาง ให้จำนำได้เฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว และมีการรับจำนำยุ้งฉางเฉพาะที่ได้มาตรฐาน ในอดีตไม่เคยสร้างปัญหา สร้างความเสียดายให้ภาครัฐเท่านั้น ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดได้มีมติเห็นชอบจัดเกรดโรงสี 9 แห่งเป็นเกรด A และรับรองให้โรงสีจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่งประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไร๊ซ์ โรงสีสมคิดหนองตุ้ม สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.เชียงใหม่ จำกัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรฝาง จำกัด และสหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด โดยคาดว่าจะเปิดรับจำนำได้ทั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
สำหรับราคารับจำนำข้าวเปลือก ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท ข้าวหอมจังหวัด หรือข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด ตันละ 18,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาวตันละ 16,000 บาท เมล็ดสั้นตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท 5% ตันละ 14,800 บาท 10% ตันละ 14,600 บาท 15% ตันละ 14,200 บาทและ25% ตันละ 13,800 บาท ทั้งนี้ราคารับจำนำให้ปรับเพิ่ม-ลดตามจำนวนกรัมในอัตรากรัมละ 200 บาท
 
5 ตุลาคม 2554 , 12:00 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่