ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

  
     นางอรนัดดา ตันติพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยขึ้น ตั้งแต่ปี 2546 โดยมีพระราชประสงค์ให้นำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขณะนี้คณะทำงานได้ออกแบบพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จแล้ว โดยมีองค์ประกอบหลักคือ การบรรยายสรุป โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทยจะทรงบรรยายสรุปต้อนรับผู้เข้าชม กำเนิดสภากาชาดสากล และความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย 7 หัวข้อโดยใช้สีเป็นเครื่องสื่อความหมาย เช่น สถาปนาสันติธรรม ใช้สีแดง บูรณาการสถานศึกษาใช้สีแสด โอสถบริรักษ์ ใช้สีเหลือง อภิบาลดรุณ ใช้สีเขียว บุญเกษม ใช้สีน้ำเงิน บำเพ็ญคุณากร ใช้สีคราม อละอมรสาธุการ ใช้สีม่วง โดยพิธิภัณฑ์สภากาชาดไทยจะตั้งอยู่ที่สถานเสาวภา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในการสร้างต้องใช้งบประมาณจำนวน 500 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้าง ในระยะเวลาอันใกล้นี้สภากาชาดจะออกจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยมอบหมายให้สำนักงานกาชาดภาค 12 ภาค เป็นผู้รับผิดชอบจัดนิทรรศการหมุนเวียนไปในแต่ละภาค โดยจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 28 มิถุนายน 2549 จะไปจัดแสดงที่หอประชุมอำเภอฝาง จึงขอเชิญประชาชนร่วมชมนิทรรศการและบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์กาชาดไทยด้วย
 
, อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่