กองบังคับการตำรวจทางหลวง พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพูดในที่ชุมชน

  
    กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพูดในชุมชน เพื่อสื่อความหมายกับประชาชนได้อย่างถูกต้องและเป็นที่พึงพอใจ การพูดนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการสื่อสารซึ่งแสดงออกถึงความเชื่อมั่นต่อผู้รับสาร กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการพูดของตำรวจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร สร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออก จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพูดในที่ชุมชนขึ้น ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญวิทยากรทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษามาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการสื่อสารกับประชาชนอย่างมีศักยภาพ พันตำรวจเอกทัศนัย พรั่งพิบูลย์ ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง มีทักษะในการพูดและสื่อความหมายกับประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การแสดงออก เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนาที่ดีในการบริการประชาชน การพัฒนาศักยภาพและทักษะการพูดให้กับข้าราชการตำรวจ นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับตำรวจเองแล้ว ยังเป็นวิธีการหนึ่งที่จะส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าใจในเจตนารมณ์ของตำรวจ ทำให้ลดช่องว่างในการปฏิบัติงานและการเข้าถึงประชาชนได้
 
6 ตุลาคม 2554 , 12:08 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่