แพทย์จากประเทศเพื่อนบ้านจะประชุมร่วมกับแพทย์ไทยในการประชุมแพทย์นานาชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติที่ให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ

  
     ศาสตราจารย์แพทย์หญิงกรรณิการ์ พรพัฒนกุล นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ และชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ จัดประชุมแพทย์นานาชาติ International Medical Meeting ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของไทย และจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ บังกลาเทศ จีน ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพความสามารถของการบริการการแพทย์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการมาใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับภาคเหนือของไทย สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการบริการสุขภาพหรือ Health Hub ในภูมิภาค ปัจจุบันการบริการทางการแพทย์ของเชียงใหม่และกลุ่มล้านนามีศักยภาพพร้อม ทั้งจำนวนโรงพยาบาล จำนวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชนที่ยังเหลือศักยภาพอีกร้อยละ 50 มีบุคลากรรองรับได้ เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น แพทย์ด้านหัวใจ แพทย์ด้านสมอง นอกจากนี้ยังมีทันตแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักรังสีวิทยา ประกอบกับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สมบูรณ์สามารถรองรับผู้ป่วยได้ครอบคลุมทุกโรค การประชุมครั้งนี้คณะทำงานตั้งเป้าว่าจะมีผลทำให้ผู้ป่วยชาวต่างประเทศเดินทางมาใช้บริการในเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 ต่อปี ส่งผลต่อรายได้จากการรักษาจากปีละ 150 ล้านบาทเป็นปีละ 225 ล้านบาท
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่