เชียงใหม่เสนอ 6 มาตรการงบประมาณกว่า 16,000 ล้านบาท แก้ปัญหาอุทกภัยเมือง

  
     จังหวัดเชียงใหม่เสนอ 6 มาตรการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ครบวงจรด้วยงบประมาณกว่า 16,000 ล้านบาท
ในการประชุมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอุทกภัยที่เกิดขึ้นสาเหตุมาจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ การบุกรุกลำน้ำปิง ลำน้ำแม่ปิงและแม่แตงตอนบนไม่สามารถลดปริมาณน้ำในลำน้ำปิงได้ จึงได้เสนอมาตรการและโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ 6 มาตรการ คือ มาตรการฟื้นฟูสภาพป่า ระยะสั้นงบประมาณกว่า 112 ล้านบาท มาตรการจัดระบบเตือนภัย งบประมาณกว่า 108 ล้านบาท โดยการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตือนภัยน้ำท่วม ติดตั้งระบบโทรมาตร ระยะที่ 1 และ 2 พยากรณ์ระดับน้ำเพื่อเตือนภัย จัดทำแผนที่โดยใช้ภาพถ่ายระบบ Scanning LIDAR เขตเมืองเชียงใหม่ มาตรการลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำปิง ระยะสั้น ศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิง-แตง-กึ๊ด ขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ โครงการแก้มลิง งบประมาณ 368 ล้านบาท ส่วนระยะยาว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปิง-แม่แตง-กึ๊ด-แม่ขาน และก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ซึ่งเริ่มโครงการแล้ว งบประมาณกว่า 12,678 ล้านบาท มาตรการเร่งระบายน้ำ ระยะสั้นปรับปรุงลำน้ำปิง ก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ และเปลี่ยนทางน้ำ งบประมาณ 1,446 ล้านบาท ส่วนระยะยาวขุดลอกลำน้ำปิงตั้งแต่อำเภอเชียงดาวถึงอำเภอฮอด 246 กิโลเมตร งบประมาณ 280 ล้านบาท มาตรการก่อสร้างพนังกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนเมืองเชียงใหม่ โดยจะก่อสร้างพนังยาวกว่า 14 กิโลเมตสองฝั่งแม่น้ำปิง ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำยาวกว่า 6 กิโลเมตรและอาคารสูบน้ำ งบประมาณกว่า 1,568 ล้านบาท และมาตรการแก้ไขการลุกล้ำน้ำปิง สำรวจและแก้ปัญหา 24 แห่ง และสำรวจลำน้ำโดยใช้งบประมาณปกติ รวม 6มาตรการจะใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 16,561 ล้านบาท สำหรับ 6 มาตรการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนี้ เป็นโครงการที่ปรับจากมาตรการแก้ปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2548 มาปรับเข้ากับโมเดลของปีนี้
ทั้งนี้ทั้ง 6 มาตรการจะนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาในโอกาสต่อไป เนื่องจากเชียงใหม่เป็นต้นกำเนิดลำน้ำปิงและมวลน้ำจากแม่น้ำปิงปริมาณมากเหล่านี้เมื่อท่วมภาคเหนือก็ต้องไหลไปสู่ภาคกลางของประเทศ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอุทกภัยด้วย
 
8 ตุลาคม 2554 , 16:56 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่