การประชุมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย

  
    แนวโน้มแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 บัณฑิตต้องสามารถปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจบมาสามารถทำงานได้ รองศาสตราจารย์ดวงพร หัชชะวณิช อาจารย์มหาวิทยาหอการค้าไทย และคณะผู้วิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 11 กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2554 สิ้นสุดแผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 10 สำนักงานการอุดมศึกษา หรือ สกอ. จึงมีการคิดทำแผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 11 โดยมีคณะผู้วิจัย จำนวน 7 คน นำโดย ศาตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร มีเครือข่าย 9 เครือข่ายในการดำเนินงาน ระดมความคิดเห็น ร่วม 900 คน เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยไทยญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและเอกชนอีกหลายแห่ง แผนพัฒนาอุดมศึกษาฉบับที่ 11 เน้นสำรวจความคิดเห็นผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถรวมรวมข้อมูลเพื่อทำเป็นร่างได้ภายในเดือน ธันวาคม 2554 สำหรับผลของการวิจัย พบว่า บุคลากรที่ให้ความเห็นส่วนใหญ่มีความเป็นกังวลเรื่องการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต้องการให้บัณฑิตสามารถแข่งขันและจบการศึกษาออกมาแล้วทำงานได้ สกอ. ได้ดำเนินการจัดทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 – 2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ 15 มกราคม 2551 และเพื่อให้แผนดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดทำเป็นแผนย่อยในการกำกับการดำเนินการในระยะปานกลาง 5 ปี จำนวน 3 แผน ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 ฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12
 
9 ตุลาคม 2554 , 17:35 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่