ชุมชนหลิ่งกอกและชุมชนศรีมงคล เตรียมจัดพิธีสืบชะตาและลอยกระทง ฟื้นฟูน้ำแม่ข่าถวายเป็นพระราชกุศล

  
    ชุมชนหลิ่งกอกและชุมชนศรีมงคล เตรียมจัดพิธีสืบชะตาและลอยกระทงจุดพลังสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ ฟื้นฟูน้ำแม่ข่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มหามงคลในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ชุมชนหลิ่งกอก โดยการสนับสนุนของเทศบาลนครเชียงใหม่ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจุดพลังสร้างจิตสำนึก ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมหามงคลในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ผ่านประเพณีเดือนยี่เป็ง น้ำแม่ข่า หรือ คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย ซึ่งมีผลต่อวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของชาวเชียงใหม่มาช้านาน แต่ในปัจจุบัน น้ำแม่ข่าได้ประสบสภาวะเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง เกิดความเน่าเสีย จนหมดสภาพความเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ประโยชน์ได้ เพราะการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะมูลฝอย ทั้งปริมาณน้ำยังมีน้อยลง หลายหน่วยงานได้พยายามฟื้นฟูให้น้ำแม่ข่ามีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 จะมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีกล่าวขอขมาน้ำแม่ข่า กิจกรรมจัดแข่งขันวาดภาพของเด็กนักเรียนชิงทุนการศึกษา ภาพ “แม่ข่าที่หนูนั้นฝันอยากเห็น” กิจกรรมไถ่ชีวิตปลาลงสู่น้ำแม่ข่า 840 ตัว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ณ สองฝั่งแม่น้ำแม่ข่าที่ผ่านพื้นที่ชุมชนหลิ่งกอกและชุมชนศรีมงคล ตรงข้ามโรงพยาบาลลานนาด้านทิศใต้ ถนนไฮเวย์-ลำปาง หลังโบสถ์คริสตจักรไทยลานนา ซึ่งพิธีจะเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
 
7 พฤศจิกายน 2554 , 14:01 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อนุสรา สวท.เชียงใหม่