ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเพื่อติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงและร้านอาหารส่งเสียงดังตามข้อร้องเรียนของประชาชน

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมเพื่อติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงและร้านอาหารส่งเสียงดังตามข้อร้องเรียนของประชาชน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่และประชุมเพื่อติดตามการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงและร้านอาหารส่งเสียงดังตามข้อร้องเรียนของประชาชน ณ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมาย ไม่เกินขอบเขตที่กำหนด การลงพื้นที่เป็นไปเพื่อขอความร่วมมือจากสถานบันเทิงให้เข้าใจร่วมกันในกฎหมาย ทั้งเวลาเปิด ปิด การรบกวนของเสียงที่กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน และพระสงฆ์ สามเณรในวัด ควรดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก โอนอ่อนเข้าหากัน หารือกัน เพื่อให้ปัญหาคลี่คลาย ไม่มีการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ แต่อยากให้เกิดความเรียบร้อยโดยเร็ว ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าเรื่องใด สำหรับการจัดโซนนิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ในอนาคต กรอบความคิดนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คือ จัดให้มีแหล่งรวมสถานบันเทิงโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในแหล่งเดียว เช่น นครลาสเวกัส ประเทศอเมริกา ซึ่งต้องผลักดันไปสู่การปฏิบัติให้ได้ แต่อาจต้องอาศัยเวลา สำหรับ เรื่องที่ประชาชนถูกข่มขู่ ขณะนี้ประชาชนได้แจ้งความ ซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุกฝ่ายสามารถแสดงออกซึ่งประชาธิปไตยได้ ในเรื่องความเดือดร้อนต่างๆ ฝ่ายผู้ประกอบการสถานบันเทิงก็ต้องเห็นใจประชาชนด้วย จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ต้องหาความพอดีร่วมกัน มีแนวโน้มประสบความสำเร็จแต่ต้องอาศัยเวลา ต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎระเบียบกำหนด แต่สิ่งที่มากกว่ากฎหมาย คือ ความระลึกในใจเกี่ยวกับจารีตประเพณี ความเป็นเมืองวัฒนธรรม โดยฝากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ดูแลรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ทั้งการจ่ายส่วยยังผิดทางกฎหมายทั้งผู้รับ และ ผู้ให้ ด้วย
 
8 พฤศจิกายน 2554 , 16:40 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่