กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปิดโครงการและลงนามใน MOU พัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติก เชื่อมโยงกลุ่ม GMS

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปิดโครงการและลงนามในบันทึกความเข้าใจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติก เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีปิดโครงการและลงนามในบันทึกความเข้าใจการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากดำเนินโครงการมาแล้ว 6 เดือนใน 6 โครงการหลักคือ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพัฒนาระบบ Logistic กำกับดูแลการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เป็นต้นแบบในการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนแม่บท 5 แผน พัฒนาบุคลากรด้าน Logistic อบรมบุคลากร 629 คน ส่งเสริมผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลดต้นทุน พัฒนาเครือข่าย Logistic กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกับ GMS และจัดตั้งศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้ากลุ่มจังหวัด ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท ล่าสุดได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์โดยมีตัวแทนด้านขนส่ง ด้านซอฟแวร์ ด้านขนส่งสินค้า และด้านท่องเที่ยว ระยะเวลาโครงการ 5 ปี
สำหรับโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นั้นเคยรับรางวัลจากสมาคมหอการค้าไทย ให้เป็นโครงการต้นแบบของการบริหารจัดการ Logistics ที่มีประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์ด้วย
 
8 พฤศจิกายน 2554 , 18:54 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่