เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานแล้วมากกว่า 3 ล้านคน

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ขณะที่ประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานแล้วมากกว่า 3 ล้านคนจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน การรณรงค์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2554 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคเบาหวานและโรคติดต่ออื่นๆ มีกิจกรรมการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดให้กับประชาชนทั่วไป ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาดัชนีมวลกาย ตรวจวัดสายตา และการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรค รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เบาหวานเกิดจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ 1 โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน มักเกิดในวัยเด็กซึ่งไม่สามารถป้องกันได้ 2 คือ โรคเบาหวานที่พบโดยทั่วไปในวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันพบในผู้ที่มีอายุน้อยลง เนื่องจากคนไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปจากในอดีต ปัจจุบันผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงของคนทั่วโลก จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของโรคเบาหวานและหาแนวทางป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคโดยหันมาใส่ใจใน 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ รวมทั้งใส่ใจกับ 2 ส. คือ งดสูบบุหรี่และลดการดื่มสุรา นอกจากนี้ควรจะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง ควรทราบค่าดัชนีมวลกาย รอบเอว น้ำตาลในเลือด ค่าความดันโลหิต เพื่อใช้ในการวางแผนสุขภาพของตัวเอง
เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของโลก ในทั่วโลกมีผู้ป่วยเบาหวานแล้วจำนวน 285 ล้านคน และในอีก 20 ปีข้างหน้าหากไม่มีการป้องกันและควบคุมที่มีประสิทธิภาพจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว ส่วนในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานปีละ 7000 คนหรือประมาณวันละ 19 คน และคาดว่ามีผู้ป่วยเบาหวานแล้วมากกว่า 3 ล้านคน
 
15 พฤศจิกายน 2554 , 10:52 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่