25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

  
    25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล มีกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ประเทศไทยดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ให้ทุกหน่วยงานร่วมดำเนินการรณรงค์และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง มีสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในดำเนินการดังกล่าว โดยใช้สัญลักษณ์ ริบบิ้นสีขาวเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี เริ่มเป็นครั้งแรกในประเทศแคนาดา เมื่อปี 2534 หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่นักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยมอนทรีออล จำนวน 14 ราย โดยผู้ทำการรณรงค์เป็นกลุ่มอาสาสมัครชายจำนวนประมาณ 1 ล้านคน ที่ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและต้องการยุติปัญหาดังกล่าว จึงได้เรียกร้องให้ผู้ชายทั่วโลกร่วมรับผิดชอบต่อปัญหา ความรุนแรงต่อสตรี และแสดงตนว่าจะไม่เป็นผู้กระทำรุนแรงต่อสตรี สัญลักษณ์ ริบบิ้นสีขาว หมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ ครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2554 ภายใต้ชื่อ จาวเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรง โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ Social Network ทาง www.facebook.com/ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนกิจกรรมรณรงค์ ยุติความรุนแรง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่อื่นๆ ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีปล่อยขบวนเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ไปประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ณ สถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการแสดงนิทรรศการ ของหน่วยงานที่ทำงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่การรณรงค์ในงานถนนคนเดินท่าแพ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนคนเดิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
17 พฤศจิกายน 2554 , 11:28 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่