ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว เปิดตู้ ปณ.1 ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 ถึงตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดช่องทางการรับข้อมูลจากประชาชน ผ่าน “ตู้ ปณ.1 ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 ถึงตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่” หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเปิดตู้ ปณ.1 ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 ถึงตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเปิดรับข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ และข้อมูล จากประชาชน ภาคเอกชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน เพื่อรับทราบข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ใช้เป็นฐานข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับแนวทางการบริหารราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถยื่นข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลที่สำคัญ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยตรง โดยเฉพาะข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ การทุจริต คอร์รัปชั่นใช้งบประมาณอย่างไม่โปร่งใส การเรียกรับผลประโยชน์ การให้บริการที่ไม่เป็นธรรม และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ สามารถแจ้งเป็นจดหมายปิดผนึก ส่ง ตู้ ปณ. 1 ศาลากลางเชียงใหม่ 50303 ถึงตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางตู้รับไปรษณีย์ทั่วไป จดหมายร้องเรียนทุกฉบับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดอ่านด้วยตนเอง โดยทุกข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องทุกข์ร้องเรียน และข้อมูลด้านต่างๆ ที่ส่งมา จะต้องปราศจากการใส่ร้ายกลั่นแกล้ง จะได้รับการพิจารณานำไปดำเนินการโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป
 
23 พฤศจิกายน 2554 , 12:31 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่