พบนวัตกรรมใหม่ ข้าวรักษาบาดแผล ในงานวิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม

  
     งานวิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม พบนวัตกรรมใหม่หลายชนิด ที่โดดเด่น คือ นวัตกรรมการรักษาบาดแผล โดยมีข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก สามารถรักษาแผลโดยไม่ต้องดึงออก ซึ่งต่างจากผ่าพันแผลทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 วิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้รับทราบความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ได้จากการทำงานของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นเวทีในการนำเสนอประเด็นในการทำงานวิจัยให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลทั่วไป ภายในงานมีการจัดปาฐกถาและการเสวนาการทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและรับใช้สังคม รวมทั้งการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาส่วนงานต่างๆ รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า ในการแสดงผลงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีงานวิจัยที่โดดเด่น คือ การใช้ข้าวรักษาบาดแผลแทนผ้าพันแผลทั่วไปโดยไม่ต้องดึงออก ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้ค้นพบ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการจดสิทธิบัตรให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกแบบครบวงจร
 
24 พฤศจิกายน 2554 , 15:18 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่