คาราวานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยคาราวานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ภายใต้งาน จาวเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรง องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว ซึ่งหมายถึง การยอมรับว่าจะไม่ทำร้ายหรือนิ่งเฉย ต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 40 หน่วยงาน จัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ จาวเชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรง ประจำปี 2554 และมีการเริ่มต้นปล่อยคาราวานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การรณรงค์ที่กำลังร่วมกันทำอยู่นี้เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้เพื่อนมนุษย์ไม่ต้องถูกกระทำ ไม่ถูกทำร้ายให้เจ็บปวดทรมาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และขอให้แทรกประเด็นเรื่องยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีไว้ในชีวิตประจำวัน ถือเป็นการขจัดปัญหาความรุนแรงให้หมดไปจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี และเพื่อสร้างเครือข่ายการประสานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Network ทาง www.facebook.com/ “ยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี” เริ่มต้นบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และขยายไปยังสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนต่างๆ และการรณรงค์ในงานถนนคนเดิน ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และเวทีแสดงวัฒนธรรมถนนคนเดิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
25 พฤศจิกายน 2554 , 11:16 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา - อนุสรา สวท. เชียงใหม่