โครงการ Regional public debate (Asia Calling Forum)

  
    โครงการ Regional public debate (Asia Calling Forum) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการความร่วมมือ PPMN-FM100 (Asia Calling) จัดโครงการ Regional public debate (Asia Calling Forum) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00–12.00 น. ณ โรงแรมฟูรามา เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในภูมิภาคอาเซียนพบว่าปัญหาสถานการณ์แรงงานต่างด้าว มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นองค์กรร่วมใน Asia Calling Network ได้ตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาดังกล่าว จึงจะจัดเวทีเสวนา เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน เพื่อให้ชุมชนอาเซียน ได้ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบอันจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีวิทยุที่ออกอากาศ และกลุ่มผู้รับฟังรายการเอเชียคอลลิ่ง ตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันด้านแรงงานต่างด้าวของภูมิภาคนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างด้าวในภาคพื้นเอเชียที่เป็นปัญหาสำคัญในประชาคมอาเซียน และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านศักยภาพของการเป็นสื่อวิทยุท้องถิ่นในระดับสากล
 
25 พฤศจิกายน 2554 , 11:42 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา สวท.เชียงใหม่