มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 34

  
    มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 34 พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยพายัพด้วย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 34 ในวันนี้(26 พ.ย.54) สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประธานสภามหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี และมี ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 23 และวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทั้งการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตและมหาบัณฑิต จากทุกคณะ ทุกภาควิชา นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการจัดงาน ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตรผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต www.payap.ac.th และ ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศของงานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz. และ http://radio.payap.ac.th พร้อมญาติมิตรของบัณฑิต และมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้ารับปริญญาบัตร เข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง มหาวิทยาลัยพายัพ ได้กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ วิชาการก้าวหน้า คือ การมีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยเชิงบูรณาการ รู้รักพัฒนา คือ การพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีทักษะชีวิต มีภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักคิดวิเคราะห์ และรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณธรรมนำใจ คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลักคำสอนในศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นศาสนิกชนที่ดี มีความประพฤติดีงาน ให้เกียรติ เคารพผู้อื่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข และ รับใช้สังคม คือ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
26 พฤศจิกายน 2554 , 16:57 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่