งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ยกระดับครัวไทยสู่ครัวโลก เน้นพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  
    คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ 2006 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ทางด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารของสินค้า OTOP-SMEs สู่ครัวโลก รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นับเป็นแหล่งผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของไทย ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ถือเป็นภารกิจหลักในการช่วยพัฒนาอาชีพคนไทย โดยเฉพาะด้านการเกษตร โดยได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดรับกับอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร การวิจัย การแปรรูป กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการตลาด และการลดต้นทุนการผลิต ประหยัดพลังงาน ภายใต้หลักวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ 2006 จัดระหว่างวันที่ 7-11 กรกฎาคม 2549 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรง สินค้าหัตถกรรม 4 ภาค ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste และชมนิทรรศการอาหารปลอดภัย การสาธิตทางด้านการแปรรูปอาหาร ประกวดทำอาหารเพื่อสุขภาพ เวทีเสวนาความปลอดภัยอาหาร และคลินิกอุตสาหกรรมเกษตร
 
, อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่