ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.9

  
    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 ทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจาก ปัญหาอุทกภัย พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย สินค้าพืชผักบางชนิดขาดตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศในเดือนตุลาคม 2554 มีรายการสินค้าและบริการที่คำนวณ ทั้งสิ้น 417 รายการ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มี 259 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ยานพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิงการอ่าน การศึกษา เมื่อนำมาคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผล 6 ด้าน ดังนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนตุลาคม 2554 เท่ากับ 113.07 เทียบกับเดือนกันยายน 2554 ลดลง ร้อยละ 0.19 เทียบกับเดือนตุลาคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 4.19 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนตุลาคม เท่ากับ 120.4 การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่เดือนตุลาคม 2554 สูงขึ้นร้อยละ 0.9 โดยราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มปรับสูงขึ้น ได้แก่ ผักและผลไม้ เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย สินค้าพืชผักบางชนิดขาดตลาด เครื่องประกอบอาหารและสินค้าที่ลดลง ได้แก่ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ ขณะที่หมวดอื่นๆ ที่ปรับลดลง ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง ตามภาวะราคาน้ำมันตลาดโลก หากพิจารณาเทียบกับเดือนตุลาคม 2553 ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 6.8 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 13.6 สาเหตุสำคัญมาจาก การสูงขึ้นของดัชนีราคา ผักและผลไม้ ดัชนีหมวดอื่นๆ สูงขึ้น ร้อยละ 0.8 ได้แก่ หมวดเคหสถาน หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ส่วนหมวดที่มีราคาลดลง ได้แก่ หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษาและศาสนา ลดลงร้อยละ 1.2 สุดท้าย คือ การพิจารณาดัชนีเฉลี่ยเทียบช่วงระยะ 10 เดือน มกราคม-ตุลาคม ของปี 2554 เทียบกับปี 2553 สูงขึ้นร้อยละ 6.3 เป็นผลมาจาก หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคา ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ผักและผลไม้ เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ หมวดไข่และผลิตภัณฑ์นม ในหมวดอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.1 สาเหตุหลักจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง หมวดการตรวจรักษาส่วนบุคคล หมวดเคหสถาน หมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ Consumer Price Index เรียกสั้นๆ ว่า CPI หมายถึง ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ ที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
 
28 พฤศจิกายน 2554 , 13:26 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อนุสรา สวท.เชียงใหม่