กกต. เชียงใหม่ ให้ สุเทพโมเดล เป็นต้นแบบการเลือกตั้ง

  
    กกต. เชียงใหม่ เลือก การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นกรณีตัวอย่าง เรียก สุเทพโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบการเลือกตั้ง คาดจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึง 75% พร้อมขยายผลให้เป็นต้นแบบการเลือกตั้งในระดับประเทศต่อไป เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันครบวาระ สถิติในปี 2550 ที่ผ่านมา พบมีผู้มาใช้สิทธิน้อย คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลสุเทพจึงร่วมประชุมเพื่อหาทางออก จนได้แนวคิด สุเทพโมเดล เพื่อให้เป็นต้นแบบการเลือกตั้ง โดยเชื่อว่าจะทำมีให้ผู้ใช้สิทธิมาลงคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 63 เป็น ร้อยละ 75 เหตุที่เลือกการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นต้นแบบ เนื่องจาก พบว่า มีผู้ลงสมัครแข่งขันจำนวนมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการละเมิด หรือ ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทุกกรณี ซึ่ง กกต. เชียงใหม่ ได้ย้ำชัดว่า หากสุเทพโมเดล ได้ผลตามที่ตั้งไว้ จะมีการขยายผลไปยังการประชุมระดับชาติต่อไป ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสุเทพโมเดล เป็นโครงการนำร่อง เพื่อหาแนวทางเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่ และเน้นย้ำจุดยืนของ กกต.เชียงใหม่อย่างชัดเจนว่า การทำงานลักษณะเชิงรุกเช่นนี้ จะทำให้ลดภาวะ การละเมิดกฎหมายเลือกตั้งในทุกช่องทางให้น้อยลง สุเทพโมเดล เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลตำบลสุเทพและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 
29 พฤศจิกายน 2554 , 15:20 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อังคณา-อนุสรา-นริศรา สวท.เชียงใหม่