เครือข่าย Asia Calling ร่วมเสวนา เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน

  
    เครือข่าย Asia Calling ร่วมเสวนา เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน พร้อมออกอากาศทาง FM.100 ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 2 ช่วง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการร่วมมือ PPMN ร่วมกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด โครงการ Regional public debate (Asia calling Forum) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แรงงานต่างด้าว วิกฤติหรือโอกาสของประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างด้านในภาคพื้นเอเชียที่เป็นปัญหาสำคัญในประชาคมอาเซียน เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในภูมิภาคอาเซียนมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย และในประเทศสิงคโปร์ แรงงานต่างด้าวเหล่านี้มาปฏิบัติงานในลักษณะไร้ฝีมือหรือยังขาดความรู้ลึกซึ้ง เฉพาะทางของอาชีพอยู่ เช่น กรรมกรแบกหาม กรรมกรก่อสร้าง คนทำความสะอาด งานประมง ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะถูกเอาเปรียบ ข่มเหง ถูกทารุณกรรม ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างรุนแรง มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศได้ รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การเสวนาทางวิชาการครั้งนี้แสดงถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รับทราบเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าว หาจุดร่วมในการอยู่ร่วมกับแรงงานต่างด้าวอย่างสงบสุขและนโยบายสกัดแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย พร้อมนำข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นเหล่านี้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM.100 ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 2 ช่วงเวลา ตั้งแต่ 07.30-08.00 น. และ 20.00-20.30 น. จากข้อมูลของฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ระบุว่า จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ข้ามชาติมาอย่างผิดกฎหมายและยอมยอมรายงานตัวจดทะเบียนภายหลัง จากประเทศพม่า ลาวและกัมพูชา สูง 1 ล้าน 2 แสนคน ส่วนประเทศมาเลเซีย มีแรงงานต่างด้าวกว่า 2 ล้าน 1 แสนคน และประเทศสิงคโปร์ มีแรงงานต่างด้าวในอัตราส่วนที่สูงสุดของทวีปเอเชีย คือ 6 แสนคน หรืออัตราส่วนร้อยละ 30
 
29 พฤศจิกายน 2554 , 17:17 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นริศรา-อังคณา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่