รองเลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุ สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญมากต่อการนำเสนอข่าวสารความมั่นคงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน

  
     สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความร่วมมือในการนำเสนอข่าวสาร เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ในสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคง ณ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการรักษาความมั่นคงของรัฐ อันเป็นเรื่องสำคัญประกอบด้วยเรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องการป้องกันประเทศ และเรื่องการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยน้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และมีส่วนร่วมสร้างความสมานฉันท์ พลโทสุรพล เผื่อนอัยกา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเข้าไปมีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนอย่างมาก สื่อมวลชนถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่สุดในการสร้างความเข้าใจให้ประชาชน การเสนอข่าวเรื่องความมั่นคงในปัจจุบันสร้างความสับสนให้สังคมพอสมควร ทั้งนี้เห็นว่าสื่อต้องรู้จักวิธีการนำเสนอความจริงต่อสาธารณชนมากที่สุด ในวิธีการที่เหมาะสม เพื่อไม่สร้างความแตกแยกในสังคม รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยังกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาพบว่าสื่อในภาคเหนือไม่ค่อยมีปัญหาในการเสนอข่าวความมั่นคงมากเท่าภาคใต้ เนื่องจากไม่ค่อยมีประเด็นปัญหาความรุนแรงในพื้นที่มากนัก การสัมมนาดังกล่าวมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยาย เช่น นายภัทระ คำพิทักษ์ นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พันเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และนายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ กรมประชาสัมพันธ์
 
, อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่