โครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง

  
     7 สหกรณ์ในเชียงใหม่และเชียงราย ร่วมโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจาก 7 สหกรณ์จากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยและ 7 สหกรณ์ในโครงการ นำไปสู่การผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน นำเทคโนโลยีไปใช้ ลดต้นทุนการผลิต มีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการเพื่อการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการสร้างความคิด กรอบการนำร่องสร้างกิจกรรมภายใต้แนวคิดพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐาน และกรอบประเมินผลกิจกรรมการพัฒนา
ในงานยังมีพิธีเปิดเทศกาลพืชผัก และดอกไม้เมืองหนาว ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรอินทนนท์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล นำไปพัฒนาด้านการเกษตรให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ด้วย
 
29 พฤศจิกายน 2554 , 18:15 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่