รายงานพิเศษ ผลิตผลจากน้ำพระทัยที่ห่วงใยพสกนิกร ย้อนกลับมาช่วยเกษตรกรไทย

  
     รายงานพิเศษ ผลิตผลจากน้ำพระทัยที่ห่วงใยพสกนิกร ย้อนกลับมาช่วยเกษตรกรไทย สร้างสังคมแห่งผู้มีจิตสาธารณะ
จากอดีตถึงปัจจุบัน ชาวบ้านแม่กลางหลวง แห่งเทือกเขาอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง ลั๊วะ และชนพื้นเมือง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านมูลนิธิโครงการหลวงที่ไปส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรได้มีรายได้ ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่นโครงการธนาคารข้าว โครงการส่งเสริมการปลูกพืชต่าง ๆ ล่าสุดเกษตรกรได้รวมตัวกันนำข้าวกว่า 7500 กิโลกรัมที่พวกเขาปลูกเองถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง ผ่านหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้ถวายคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวอีก 1 ตัน ที่ได้ยืมจากธนาคารข้าวเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังเกษตรกรรายอื่นต่อไป นายกอชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางกล่าวว่า สิ่งที่พวกตนได้รับจากน้ำพระทัย นั่นคือการให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน การมีจิตสาธารณะ เกษตรกรชาวเขาต่างรู้สึกทราบซึ้ง จากที่เคยเป็นผู้รับในอดีต มาวันนี้เขาต้องการเป็นผู้ให้กลับคืนแก่สังคมบ้าง ตามพระราชปณิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขณะที่นายสมชาย เขียวแดง หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และอ่างขางกล่าวว่า โครงการหลวงได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเฉพาะพื้นที่ดอยอินทนนท์มี 22 หย่อมบ้าน เกษตรกรประมาณ 6 พันคน ปลูกไม้ผลและพืชผักเมืองหนาว รวมทั้งส่งเสริมงานหัตถกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทำให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
น้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ไม่เพียงแต่พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเท่านั้น แต่ได้ยกระดับจิตใจของประชาชนผู้รับ ให้มีจิตสาธารณะกลายเป็นผู้ให้ สร้างสังคมที่ดี ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 
30 พฤศจิกายน 2554 , 13:37 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่