จวนกั๋นเข้าวัด พัฒนาพื้นที่สีเขียว เนื่องในโครงการรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมไทย

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม จวนกั๋นเข้าวัด พัฒนาพื้นที่สีเขียว เนื่องในโครงการรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมไทย พร้อมเพิ่มพื้นทีสีเขียวใน 4 วัด เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่าย เขียว สวย หอม โรงเรียน ชุมชน และทหาร ร่วมกันทำกิจกรรมจวนกั๋นเข้าวัด พัฒนาพื้นที่สีเขียวเนื่องในโครงการรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2554 ภายใต้โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียว เริ่มจากวัด ครั้งนี้มีวัดที่เข้าร่วม 4 วัด ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดบ้านปิง วัดพวกแต้ม และวัดนันทาราม
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศจนทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่นปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันจะส่งผลดีต่อความสมดุลของสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจาก วัด เพราะเป็นสถานที่ที่มีผู้ดูแลต้นไม้ที่นำไปปลูก ทั้งมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งตลอดไป
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองของเชียงใหม่ ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้กระทำอย่างต่อเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ มีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
2 ธันวาคม 2554 , 13:59 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อนุสรา สวท. เชียงใหม่