ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่ เผยนโยบาย เน้นทำงานเชิงรุก

  
     ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่ เผยนโยบาย เน้นทำงานเชิงรุก สนับสนุนแก้ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสมานฉันท์โดยดึงพลังมวลชนมามีส่วนร่วม
นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำคณะข้าราชการและบุคลากรประกอบพิธีทางสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยได้กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่า เป็นสื่อของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนและเสนอความต้องการของประชาชนสู่ภาครัฐ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สนองนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และจังหวัด โดยอยากให้หน่วยงานในสังกัดทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน และประชาสัมพันธ์จังหวัด รวมทั้งสื่อบุคคล /ได้สื่อสารให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน เน้นทำงานเชิงรุก เข้าพื้นให้ให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด เช่น การจัด สวท.สัญจร หรือการจัดเวทีสัญจรของโทรทัศน์ เป็นต้น
สำหรับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จะทำงานเชิงรุกด้านการสร้างความสมานฉันท์ให้บังเกิดในพื้นที่ แสวงหาความร่วมมือ หาจุดร่วมของแนวคิดแต่ละฝ่าย สร้างประโยชน์โดยมองประชาชนเป็นที่ตั้ง เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ขณะเดียวกันได้มองเห็นปัญหาอุบัติภัยที่เกิดในพื้นที่ จะต้องสร้างความรู้ให้ประชาชน มีระบบการเตือนภัย เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ส่วนปัญหายาเสพติดนั้น พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีปัญหาคือเป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของปัญหา จึงต้องให้ความรู้ เพื่อป้องกัน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาทางแก้ไข โดยสร้างความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรวมเป็นพลังในการป้องกันแก้ไขปัญหา
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้เปรียบในเรื่องการท่องเที่ยว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ภูมิอากาศที่หนาวเย็น วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มีธรรมชาติที่รองรับการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวและรายการผ่านสื่อในสังกัดให้ประชาชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
2 ธันวาคม 2554 , 16:51 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา สวท.เชียงใหม่