ตัวแทน 5 ศาสนาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  
     ตัวแทน 5 ศาสนาร่วมประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดเชียงใหม่
ตัวแทนศาสนาต่าง ๆ 5 ศาสนา ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่ “ธ ทรงเป็นเอออัครศาสนูปถัมภก ศาสนิกชนไทย” ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และข่วงประตูท่าแพ โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการประชุมเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา โดยผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราห์มณ์-ฮินดูและศาสนาซิกข์-ซิกข์นามธารี ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขบวนเทิดพระเกียรติซึ่งเริ่มขบวนจากพุทธสถานไปยังข่วงประตูท่าแพ ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ วางพานพุ่มถวายพระพร ประชาชนผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแสดงรำถวายพระพร โดยได้มีพิธีถวายพระพรของศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ประกอบด้วย พิธีเจริญพระคาถาถวายพระพร โดยพระภิกษุ-สามเณรโดยพุทธศาสนา พิธีขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า โดยอิสลามมิกชน พิธีตั้งจิตอธิษฐานเปล่งมนตราถวายพระพรของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พิธีขอพรจากองศาสดาคุรุนาเทนักเทพ ถวายพระพรขอศาสนาซิกซ์-ซิกข์นามธารีและพิธีนมัสการพระเจ้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยคริสตชนชาวเชียงใหม่ โดยทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง
 
3 ธันวาคม 2554 , 21:11 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่