กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพได้จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยระดมนักเรียนและบุคลากรครูร่วมปลูกข้าวในแปลงสาธิตการทำนาของโรงเรียน เนื้อที่ประมาณสองไร่ ตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา ระยะเวลา 106 วัน บัดนี้ข้าวแก่สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วในวันพ่อแห่งชาติหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมและอนุรักษ์อาชีพชาวนา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเกษตรกรไทยให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจะนำพันธุ์เมล็ดข้าวที่ได้ไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรผู้สนใจต่อไป
โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2529 ปีนี้มีอายุ 24 ปี โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้โรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาอำเภอเกิดใหม่อำเภอที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอกัลยาณิวัฒนา
 
5 ธันวาคม 2554 , 16:13 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่