แม่โจ้โพลล์ สำรวจพบเยาวชนไม่ต้องการให้พ่อข้องเกี่ยวกับอบายมุข

  
     แม่โจ้โพลล์ สำรวจพบเยาวชนไม่ต้องการให้พ่อข้องเกี่ยวกับอบายมุข และเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,368 ราย ต่อความคิดเห็นเรื่อง “บทบาทพ่อยุคใหม่ควรเป็นอย่างไร” สรุปผลได้ดังนี้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติสิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 66.7 จะเป็นคนดี โดยไม่สร้างภาระให้แก่ครอบครัวและสังคม ร้อยละ 15.3 จะตั้งใจเรียนและร้อยละ 12.8 จะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม สำหรับพ่อของตนเองนั้นต่อคำถามที่ว่าปีนี้ตั้งใจจะทำอะไรเพื่อพ่อ อันดับหนึ่งร้อยละ 83.3 จะเป็นเด็กดีของพ่อและเชื่อฟังคำสั่งสอน รองลงมาร้อยละ 27.7 จะบอกรักพ่อ ร้อยละ 17.3 จะซื้อของขวัญให้พ่อและร้อยละ 12.6 ชวนพ่อไปเที่ยวพักผ่อน รับประทานอาหารนอกบ้านตามลำดับ
สำหรับความสำพันธ์กับระหว่างลูกกับพ่อ ร้อยละ 62.5 ตอบว่ามีความสนิทสนม ในจำนวนนี้ร้อยละ 65.6 ตอบว่าพ่อแม่ให้ความอบอุ่นอยู่เสมอ และร้อยละ 34.4 สามารถปรึกษากับพ่อได้ตลอดเวลา โดยผู้ตอบร้อยละ 37.5 ตอบว่าไม่มีความสนิทสนม ในจำนวนนี้ร้อยละ 35.7 เนื่องจากเวลาว่างไม่ตรงกัน ร้อยละ 24.7 พ่อทำงานต่างจังหวัด ร้อยละ 17.0 พ่อแม่หย่าร้างกัน ร้อยละ 9.6 ไม่กล้าแสดงความรักต่อพ่อ และร้อยละ 9.4 อยู่คนละที่กับพ่อ
ผู้ตอบร้อยละ 36 เห็นว่าพ่อยุคใหม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีควรรับฟังเหตุผลและเข้าใจในตัวลูก ร้อยละ 21.6 ตอบว่าพ่อไม่ควรดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่หรือข้องเกี่ยวกับอบายมุข ร้อยละ 14.4 ตอบว่าควรมีความรู้ มีการศึกษาที่ดี ร้อยละ 14 บอกว่าพ่อควรมีเวลาให้ครอบครัวและร้อยละ 11.8 ตอบว่าพ่อควรอบรมสั่งสอนลูกด้วยความเอ็นดู
ผู้ตอบเห็นว่าคุณพ่อยุคใหม่ควรเป็นคนดังนี้ ร้อยละ 48.5 ต้องเป็นพ่อที่รับฟังเหตุผลไม่บังคับลูกจนเกินไปและรู้ทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ร้อยละ 20.4 ต้องมีเวลาเอาใจใส่ ให้ความรักอบอุ่นแก่ครอบครัว ร้อยละ 19.3 ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ข้องเกี่ยวอบายมุข และร้อยละ 11.8 สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนได้
ผู้ตอบซึ่งเป็นเยาวชนตอบข้อซักถามว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระของพ่อได้อย่างไร โดยร้อยละ 62.6 ตอบว่าจะประหยัดอดออม ร้อยละ 60.1 จะช่วยทำงานบ้านและร้อยละ 20.6 จะดูแลปรนนิบัติคุณพ่อ
 
6 ธันวาคม 2554 , 12:39 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่