รายงานพิเศษ : 5 หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศซึ่งจะคัดเลือกทั้งประเทศเหลือเพียง 60 หมู่บ้านในปีแห่งการฉลองสิริราชย์สมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกกันจนติดปากว่าสินค้า OTOP นั้น รัฐบาลได้ดำเนินการร่วมกับชุมชนมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขณะนี้พบว่าสินค้า OTOP หลายแห่งสามารถเป็นรายได้หลักของชุมชน บางชุมชนสามารถส่งขายต่างประเทศนำรายได้สู่ท้องถิ่น ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Village Champion : OVC) ปี 2549 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือภูมิทัศน์ ของชุมชน ส่งเสริมจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับจังหวัด จำนวนไม่เกิน 5 หมู่บ้าน เพื่อเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในจังหวัดเชียงใหม่มี 5 หมู่บ้านที่ผ่าการคัดเลือกคือ บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน ผลิตภัณฑ์หมอนใบชา และการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชุมชนวัวลาย อำเภอเมือง ผลิตเครื่องเงิน เครื่องเขิน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาช้านาน บ้านสบวิน อำเภอแม่วาง ผลิตเรือจำลอง ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จักสาน โดยมีการท่องเที่ยวขี่ช้างล่องแพ บ้านเหมืองกุง อำเภอหางดง หมู่บ้านทำน้ำต้นหรือคนโท และมีคนโทยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน และบ้านกิ่วแลน้อย อำเภอสันป่าตอง ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ซึ่งหมู่บ้านนี้ผลิตไม้แกะสลักส่งบ้านถวาย อำเภอหางดงด้วย นายสมศักดิ์ สุทธิสาร พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทั้ง 5 หมู่บ้านนี้จะได้รับการส่งชื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตให้เหลือ 120 หมู่บ้านและคัดเลือกระดับประเทศให้เหลือเพียง 60 หมู่บ้านเพื่อร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกระดับประเทศนั้นแบ่งเป็น 4 ด้าน คือด้านชุมชน ดูว่าชุมชนให้ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด ด้านตัวสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด ด้านการท่องเที่ยว มีการวางแผนด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวดีหรือไม่ และด้านการอนุรักษ์ ว่ามีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ใช้วัสดุท้องถิ่นหรือนำเข้าจากต่างท้องถิ่น เป็นต้น สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 หมู่บ้านในเชียงใหม่ ก็คงเหมือนหมู่บ้านอื่น ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งคงไม่อาจนิ่งนอนใจ ยังต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้หลักความร่วมมือของชุมชน และที่สำคัญต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสำคัญ จึงจะสามารถเป็นหนึ่งใน 60 หมู่บ้านหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเนื่องในปีแห่งการฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นเกียรติคุณแก่หมู่บ้านที่ได้รับเลือกอย่างล้นพ้น
 
, อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง