ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาหมอกควันปีนี้ ไม่เกินมาตรฐาน คาดเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากใน

  
    ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2554 อยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐาน มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเพียง 109.9 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม. เท่านั้น คาดเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากในปีนี้
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นวาระของจังหวัดที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุ ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ร่วมกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การเผาในที่โล่ง ประชุมผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์ สัมมนาเกี่ยวกับจำนวนจุดความร้อน หรือ Hot spot สูง จัดทำแนวกันไฟและดำเนินการปลูกป่าเปียกในพื้นที่ป่าชุมชน อบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุทางการเกษตร พร้อมทั้งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ หรือ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปีนี้ต่ำสุดในรอบ 5 ปี และไม่เกินมาตรฐาน พร้อมเผย 5 ยุทธศาสตร์ที่กำลังดำเนินการใน 10 พื้นที่เสี่ยงสูงในปี 2554 ได้แก่ แม่แจ่ม อมก๋อย ฮอด เชียงดาว ดอยเต่า จอมทอง แม่อาย แม่แตง ฝาง และพร้าว และพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่งอีก 15 อำเภอ ทั้งยุทธศาสตร์ควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม ควบคุมไฟป่า โดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ ดอยสุเทพ-ปุย รณรงค์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาวิจัยและขยายผลองค์ความรู้ และจากผลการตรวจสอบที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่เกินมาตรฐาน เพราะปีนี้มีปริมาณน้ำฝนมาก
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ หรือ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ปี 2550 เท่ากับ 382.7 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม. เกินมาตรฐาน ร้อยละ 29 ปี 2551 เท่ากับ 206.3 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม. เกินมาตรฐาน ร้อยละ 7 ปี 2552 เท่ากับ 238.3 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม. เกินมาตรฐาน ร้อยละ 18 ปี 2553 เท่ากับ 279.9 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม. เกินมาตรฐาน ร้อยละ 18 และปี 2554 เท่ากับ 109.9 ไมโครกรัม ต่อ ลบ.ม. ซึ่งไม่เกินมาตรฐาน
 
7 ธันวาคม 2554 , 15:23 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่